KURUMSAL

Nesil Yap? ile
Nesiller Boyu Güven...

Nesil Yap? 2011 y?l?nda Bursa'da kurulmu? bir firmad?r. Firmam?z kuruldu?u günden bugüne kadar aileden gelen köklü ticari ahlak ve birikim temel al?nm??t?r. Bu temel üzerine in?a etti?imiz firmam?z k?sa sürede çok yol alm??, alan?nda söz sahibi olmay? ba?arm??t?r.
Firmam?z kullanm?? oldu?u son teknolojik makineler, malzeme kalitesi, fiyat? ve hizmeti ile ulusal bazda rakipleri ile rekabet edebilecek seviyededir.